Miesięczne czesne Niepublicznego Przedszkola "AKUKU" z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu

w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 550zł

Rodzice, których dzieci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną opłacają czesne w wysokości 250,00 zł. 

W przypadku uczęszczania do Przedszkola rodzeństwa, Rodzicowi przysługuje upust 130,00 zł. wartości czesnego na każde dziecko, a w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny upust 100,00 zł. od każdego dziecka. Zniżki nie sumują się.

 

Opłata dodatkowa za wyżywienie wynosi 17zł. oraz 20zł. (w przypadku specjalistycznej diety)

za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Miesięczne czesne obejmuje:

  • całkowitą opiekę nad dzieckiem od 6:30 do 17:00,
  • edukację przedszkolną, zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN (w AKUKU stosujemy zestaw wybranych, niestandardowych programów edukacyjnych, które trzeba po prostu zobaczyć w akcji, gdyż ich opis jest niewystarczający :
  • wyżywienie (4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek) serwowane przez własną kuchnię,
  • zajęcia dodatkowe (tygodniowo: 1x rytmika, 3x język angielski, 1x gimnastyka, 1x katecheza dla 5-cio i 6-ciolatków),

Indywidualne zajęcia logopedyczne, psychoedukacyjne oraz Integracji Sensorycznej objęte są dodatkową opłatą dal dzieci nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Koszt zajęć podawany jest we wrześniu każdego roku.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto:

NOWATOROWNIA Benedykt Biegun; Przedszkole Niepubliczne AKUKU
ul. Kościuszki 35, 34-350 Węgierska Górka

Bank PKO nr konta: 81 1020 1390 0000 6102 0623 1197 


Rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku:

  • kapci,
  • pasty i szczoteczki do zębów,
  • poduszki (jeśli chcą Państwo, aby dziecko leżakowało),
  • ubrania na zmianę na wypadek zabrudzenia lub zmoczenia (przechowywane będzie w szafce dziecka)

Przedszkole pobiera opłatę administracyjną w wysokości 500 zł.

Opłata ta jest pobierana każdego roku. Przed rozpoczęciem kolejnego roku edukacji wynosi 200 zł.


Poniżej mogą Państwo pobrać i wydrukować lub przesłać do nas imejlem kartę zgłoszenia dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

STATUT PRZEDSZKOLA AKUKU

 REGULAMIN - AKUKU ŻYWIEC 01.09.2020

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Niepublicznym AKUKU z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu  jest Dyrektor Przedszkola.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu Niepublicznym AKUKU z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu jest Benedykt Biegun, e-mail: benobi@tlen.pl; ul. Kościuszki 35, 34-350 Węgierska Górka

3) Administrator danych osobowych – Przedszkole Niepubliczne AKUKU z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji uczniów do przedszkola,

b) ewidencji uczniów,

c) prowadzenie dziennika lekcyjnego,

d) w celach sprawozdawczych,

e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole Niepubliczne AKUKU z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu,

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Niepublicznym AKUKU z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.