wizja

 1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze
 2. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka
 3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu
 4. Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata
 5. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju
 6. Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 7. Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych

 1. W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacyjne programy nauczania (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka)
 2. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą,  z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole
 3. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem
 4. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru
 5. Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej
 6. Bierzemy udział w konkursach i festiwalach organizowanych dla dzieci

zadania priotytetowe

 1. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania dziecięcej twórczości w różnych obszarach aktywności
 2. Integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom - przedszkole - środowisko
 3. Stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka
 4. Przygotowanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych
 5. Modernizacja i wzbogacenie bazy przedszkolnej  o wyposażenie niezbędne do realizacji wizji

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

STATUT

REGULAMIN